..."ולחושך קרא לילה" זהו יצחק ,שהוא חושך והוא הולך ונחשך כדי לקבל הלילה בתוכו. ועל כן כשנעשה זקן מה כתוב: " ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות" כי נחשך לגמרי. כן הוא ודאי, שהוא צריך להיות נחשך לגמרי ולהתדבק במדרגתו כראוי... (זהר פרשת תולדות בפירוש הסולם)

 

לעת מנחה עם רדת שמש

מתגבר הרעד בבסיס גבך

עולה מזווית העין

בלול בזעת אפיך

וזכרון העקדה

וגבך הולך ושוחה

ונכפף עם כל חורף חולף

עיניך מעמיקות לחפור

בינות לרגבי אדמה כהים

תפילותך נספגות 

בדמע הארץ

מבקשות את החושך

בתחתית הבאר