" אמר רב הונא: כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו.

 הותרה לו סלקא דעתך? אלא אימא: נעשית לו כהיתר "

(מועד קטן כז עמוד ב)

פעם היה לי מצפון

עכשיו הוא רק בכאילו

אבל זה

כל מה שיש לי