השלום, יחצה גבולות ויגביהה! יונה צחור – כנף, תמריא לרקיעי – תעופות. השמש הזרחייה במרום, עוד תפציעה ועל פנינו, תפיץ קרן – אור. השלום עוד יבוא; זוהרו, יפוץ בין הימים מקוטב עד קוטב. שחוק – ילדים, עוד תציף המייתו – פני מרחב; השמש, זוהרה יוסיף להריע, בהקרינו את הדרכים למחר!