אומרים: 'חברים יש רק ב"אגד"' /

אכן, לא כתף ולא עזרה מנגד /

עירום ועריה נולד וכך ייטמן /

ובסיום הקדיש יופטר האמן /

ואחר ארונו יצעדו אנשי הבגד /

 

19.9.2009