איות נכון של זוּגי יות
ספק הסר
לוודאות
שזוג איות נקוד
נכון
יביא שלום ובית
טחון.