ברוך אתה ד´

אלהינו ואלהי אבותינו

אלהי אברהם

אלהי יצחק

ואלהי יעקב

האל הגדול הגבור והנורא

אל עליון

קונה שמים וארץ

 

אבכה תמיד בשברון לבבי

בקראי תוכחות בן-רחב הנביא

גלים המסומנים יושבי הצבי

דחו דבריו ונתנו לשבי 

 

הוריתו כולה דברי תוכחות

ובצאתו ממעי-אמו שח שיחות

זעק בקול נגד ארחות

חולאי ציון וירושלים דחות

 

טרף בוקר בעת לידתו  

יצאה נשמת אמו הורתו

כעת ענתותי החל גלותו

לא נשארה בנויה עיר-חמדתו

 

מכרוב עשר גלתה שכינה

נעה ונדה ונחה בפינה

סוררים שובו אמרה בתחינה

עד שפרחה למעלה שושנה

 

פעתה בקול אם שבעה

צדיק הוכיח סוטה פרועה

קולו הרים מפני הרעה

רחקו מדבריו מקוצר דעה

 

שבטים מפני-כך נמסרו לנבוכדנצר

          שבט הוכו מידי צר

תחת היות להם אוצר

          תוכחת ירמיהו יקראו במיצר 

 

ככתוב דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין

ונאמר בבנותייך גבך בראש כל דרך ורמתך עשית בכל רחוב ולא היית כזונה לקלס אתנן

ונאמר צהלי קולך בת גלים הקשיבי לישה ענתות

ונאמר מעי מעי אוחילה קירות לבי הומה לי לבי לא אחריש כי קול שופר שמעת נפשי תרועת מלחמה

ונאמר וימנעו רביבים ומלקוש לא היה ומצח אשה זונה היה לך מאנת הכלם

ונאמר שובו בנים שובבים ארפה משובותיכם הננו אתאנו לך כי אתה ד´ אלהינו

ונאמר אלך אשובה אל מקומי עד אשר יאשמו ובקשו פני בצר להם ישחרונני

 

בצר להם ישחרו בנים

אשר תמיד הם מעונים

בצדקת ערירי חשק בבנים 

אשר הבטחתו ארץ באמונים 

 

ברוך אתה ד´

מגן אברהם

 

תחוללת ראתה שלא נפקדה 

שפחה הכניסה בעבור לידה 

רבוי הבטיח מלאך לנגדה

קומי התעני בידי כבודה 

 

צור קיים הבטחתו לערלה

פרא אדם ילדה לתרעלה

ערב התאכזרו לעם סגולה 

סדום הוכיח מקדם גילה

 

נביאים לעולם יחיו בנבואתם 

מבכי תמוז אחרי לכתם

לא יועילם במאומה עברתם

כי אלילם יאבד אתם  

 

יורדי דומה הבוטחים בפסילים

טפשים מדעת ערך גלולים  

חומץ בן-יין כשלכדוהו בבלים 

זונח-אל לא הועילוהו אלילים

 

ובעת חזותו גודל הצרה 

החל לקרוא בזכרון תורה

דרי-מעלה סתמו חלונות תקרה 

גדול-דעה עבורו חתר חתירה

 

בתשובת רשעים רוצה אמיד

          בשרם ונפשם לא ישמיד

אנשי תוכחה לעמו העמיד

          אשר יאמרו דברו תמיד

 

ככתוב אשר היה דבר ד´ אליו בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה בשלש עשרה שנה למלכו

ונאמר משא בערב ביער בערב תלינו אורחות דדנים לקראת צמא התיו מים יושבי ארץ תימא קדמו נודד

ונאמר אבותיכם איה הם והנביאים הלעולם יחיו

ונאמר וכהצר לו חלה את פני ד´ אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבותיו

ונאמר בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ד´ אלהיך ושמעת בקולו כי אל רחום ד´ אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם

 

למוכחים יזכור ברית אבות

ובעבורם ישיב דובקי תועבות 

כקבלו בתשובה מרבי משובות

בטל יחיה צריכי אובות

 

ברוך אתה ד´

מחיה המתים

 

יודע עתידות חמל פעלו

          יער הלבנון חפץ להצילו

צאנו גנון מפזור בכל-מלוא

          צופים העמיד שופר קולו

 

חשופי-שת יחריבו אבן שלמה

          חזירים ישפכו דם האומה

קריה עליזה תהיה שוממה

          קדושים ימכרו לעבד ואמה 

 

ידיים ורגליים מקוטעות באסטרטא 

          ישר חזה שיירי שחיטה   

חבק ונישק לנפולי מטה

          חביבים לו שמעתם לפליטה

 

זרע כה-יהיה בני אמונים 

          זכרו חסדי עליון הנאמנים

קול נביאיהם בברכם המונים

          קרות אמן לא עונים  

 

אמר קנוא ונוקם לתמים

          את כוס-החימה השקה העמים

למי אשקה תחילה מעממים

          לירושלים ויהודה השיב חי-עולמים

 

המשיל משל דמיון דברים  

          השקות אישה במים המרים

לפריעת שיער ניגש כונס-חדרים

          לראות אמו יולדתו בצירים 

 

וכן עתה ניחומים חפצתי

          ותחת זה פורענות נבאתי

יהי ארור יום הולדתי 

          ירושלים בגלותה לנביא הוקדשתי


ככתוב ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה עד תום עשתי עשרה שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה עד גלות ירושלים בחודש החמישי

ונאמר תנו לד´ אלהיכם כבוד בטרם יחשיך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף וקויתם לאור ושמה לצלמות ושית לערפל

ונאמר ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם

ונאמר אל כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצוך תדבר

ונאמר ארור היום אשר יולדתי בו יום אשר ילדתני אמי אל יהי ברוך

ונאמר ימלוך ד´ לעולם אלהייך ציון לדור ודור הללו יה

ואתה קדוש יושב תהלות ישראל

אל נא

 

ברוך אתה מקדיש נביאים לעברים

בגבורתך העליונה שומר לעד חברים

מיד צורריהם מבקשי נפשם הארורים

ולעתיד אתה תחיה המתים מקברים

וכעת אתה מכה בניך הסוררים

למען ישובו מחטאתם ויהיו גבורים

הוכחתם במילים דבר דברי הדברים 

בידי משה הושע וירמיהו הברים

השיבנו אליך ונשובה פוקח עורים

חדש ימינו כקדם יוצר יצרים

חי וקיים נורא מרום וקדוש

 

יודע-יצר חי לעד וקיים לנצח

          לא ישכח רעיית דוד צח

          ויפן לעמו אשר נבזז ונרצח 

                    אבלים מנחם

                    במהרה ינחם

                    מקדישי קדוש

 

צועקים בצרתם קוראים מבור תחתיות

          אשר תחת חטאים יראה זכויות

          ויציל גוזלים הנתונים בפי אריות

                    עוזר דלים

                    ינחם אבלים

                    מקדישי קדוש

 

חברות עגונות טרם לשווקים יצאו

          מפני צפדון-עורם חשבו אוכל ימצאו

          עמודים גפפו במיתתם כי חטאו

                    אבלים מנחם

                    במהרה ינחם

                    מקדישי קדוש

 

קטנים מכל-חטא זכים יהלכו גויותם

          ירצו חסרי-בינה לינוק מדדי אמותם

          ומפני יובש החלב ימותו איתם

                    עוזר דלים

                    ינחם אבלים

                    מקדישי קדוש

 

ילדיהן בשלו בצער אמהות עלובות 

          בשרם להאכיל מבלי-דעת את האבות

          כי תם האוכל מאורך הקרבות

                    אבלים מנחם

                    במהרה ינחם

                    מקדישי קדוש

 

חמרמרו מעי בזכרי מיתת הבנים

          דמם נשפך על העצים והאבנים

          איבריהם הקטועים בקבר אינם נתונים 

                    עוזר דלים

                    ינחם אבלים

                    מקדישי קדוש

 

זכור יזכור עליון עקידת עבדיו

          גם בחטאם בנים נקראו ילדיו

          אשר הם כולם מעשי ידיו

                    אבלים מנחם

                    במהרה ינחם

                    מקדישי קדוש

 

קנוא ונוקם בעת שוכנו בציון 

          יפן אל חילול השם העליון

          וינקה משופכי דם עם אביון

                    עוזר דלים

                    ינחם אבלים

                    מקדישי קדוש

 

אז יתקיים קיווי ישראל אמוניך

          כהחרבת נבוכדנצר בית קהילת המוניך

          במזל אריה במהרה יבנה מעוניך

                    אבלים מנחם

                    במהרה ינחם

                    מקדישי קדוש

 

להאיר אורך על ציון כבתחילה 

          על ירושלים תזריח בכבודך סלה

          כשתבנה היכלך ותוקרב לך עולה 

                    עוזר דלים

                    ינחם אבלים

                    מקדישי קדוש

 

במצח נחושה לא נבוא עדיך

          לא נשכח פשעי מטמאי ועדיך

          אשר מרדו בך בעזות עבדיך

                    אבלים מנחם

                    במהרה ינחם

                    מקדישי קדוש

 

יום-כפור ושבת חללו במות יהוידע

          טמאו העזרה ושפכו דם-נקי במודע

          בנו הכהן הדיין והנביא גודע

                    עוזר דלים

                    ינחם אבלים

                    מקדישי קדוש

 

ראוי להם לזכור נבואת המקדש

          העוברים על מצוות נערץ ונקדש

          לא יצליחו במעשים מלבם יחודש 

                    אבלים מנחם

                    במהרה ינחם

                    מקדישי קדוש

 

אל נא

לעולם תערץ ולעולם תקדש

ולעולמי עולמים תמלוך ותתנשא

האל מלך נורא מרום וקדוש

כי אתה הוא מלך מלכי המלכים

מלכותו נצח

נוראותיו שיחו

ספרו עוזו

פארוהו צבאיו

קדשוהו רוממוהו

רון שיר שבח

תוקף תהלות תפארתו

 

בעלות תקיף שאל לבעבוע הדם

          דם-פרים נענה שחיטת קרבן האדם

          ולא הודו מדוע הרצפה תתאדם 

                    ירושלים יבנה

                    ואותנו יענה

                    האל הקדוש

 

ישחט מאות פרים אלים וכבשים

          עוד יגעוש הדם למרות המעשים

          עמד המשקרים לו בגרדום להשים 

                    מחריב פעמיים

                    יבנה ירושלים

                    האל הקדוש

 

יראו כי לא ינתנו למחיה

          התוודו על חטאתם בהריגת זכריה

          שחט שמונים אלף פרחי-כהונה בקריה

                    ירושלים יבנה

                    ואותנו יענה

                    האל הקדוש

 

עמד ותמה אכזרי המשך התסיסה

          האם כל האומה תנתן למשיסה

          נשא אדיר קל-וחומר וברחמים נתכסה

                    מחריב פעמיים

                    יבנה ירושלים

                    האל הקדוש

 

קדוש שרף שמונים אלף כהנים 

          השתייר רק אחד מאותם הבנים

          לכהונה גדולה נתעלה כעבור שנים

                    ירושלים יבנה

                    ואותנו יענה

                    האל הקדוש

 

בין שני-כהנים ונבואתם יבחרו הבוגדים  

          אם לתוכחה יאזינו רווח ליהודים 

          ואם ימאנו לשמוע יגלום כשדים 

                    מחריב פעמיים

                    יבנה ירושלים

                    האל הקדוש

 

לא שמעו אבותינו בקול מוכיחים

          מנובלים וטפשים היו להבל שוחים  

          בדברי-תורה לא החכימו לכן נטבחים 

                    ירושלים יבנה

                    ואותנו יענה

                    האל הקדוש

 

ועודי-ועד עתה זרוים בארבע פינות

          נעקרים ממקומם תדיר נודדים בעוונות

          על קיום הפורענות מקוננים קינות

                    מחריב פעמיים

                    יבנה ירושלים

                    האל הקדוש

 

ישראל למרמס ניתנו ביד גויים

          כל היום נשפך דמם כמיים

          עד ישולם לאותם הארורים בכפליים

                    ירושלים יבנה

                    ואותנו יענה

                    האל הקדוש

 

הוי לכם בנים מלאי יסורים

          זכרו בעת שתיית המים המרים

          הטובות שיעשה עמכם מתיר אסורים

                    מחריב פעמיים

                    יבנה ירושלים

                    האל הקדוש

 

לא תשכחו התבונן בדורות הגאולה

          בשובכם לבוראכם כשוב כלה לבעלה

          והוא ישוב ויאיר לכם האפילה

                    ירושלים יבנה

                    ואותנו יענה

                    האל הקדוש

 

ודעו תמיד כי עיניו פקוחות 

          והוא צופה ומביט כל האורחות

          לכן שמעו רחוקים בקול התוכחות

                    מחריב פעמיים

                    יבנה ירושלים

                    האל הקדוש

 

ינחמכם במהרה בשובכם לארץ חמדה

          יחזיר שכינתו לתוכה ותחודש העבודה

          ושם נקדישו ונקריב לפניו התודה

          ירושלים יבנה

                    ואותנו יענה

                    האל הקדוש

 

ובכן

ולך תעלה קדושה

כי אתה קדוש ישראל ומושיע

 

ואז תתגדל ותתקדש

ויושר לך שיר חדש

בבית המקדש

אשר יחודש

 

ונגד הבנים

אשר ממטה עונים

יעמדו העליונים

ברבבות המונים

 

יעריצו השרפים

ויקדישו הצפופים

לעומת מראה הקשת

בקדושה משולשת

ככתוב וקרא זה אל זה ואמר

קדוש קדוש קדוש ד´ צבאות מלא כל הארץ כבודו