הייתי כל כך בטוחה,
שכבר שבתי בתשובה שלמה.

לא היה ספק בלבי,
שלא אשוב עוד לחטא הנורא.

והנה לא עברו ימים מרובים,
ונטמאתי שוב...
ושוב...
ושוב...

אב הרחמן,
רחם עלי!
עוזרני להתגבר על יצרי.