כבר שנים לפעמים אני למילים 

מתנהג בשעות ליל כמו עורב -

אורב למילים, אחר ניסוח עדין

שיתנוסס על מסך המחשב.