שמע אבינו ישראל, הבינו וקבלו על עצמכם בניו, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. שמעו בני ישראל את האמת הפשוטה, יסוד האמונה, אשר עליה הורגנו כל היום. אדון הכל, שהיה מאז ומעולם, הוא הווה עכשיו, והוא יהיה לנצח. ובעולמנו החסר תיקון, רק אנחנו מקבלים אותו עלינו, ומכירים שהוא עילת העילות וסיבת הסיבות, בעל הכוחות כולם. אבל לעתיד לבוא, בתיקון הגמור במהרה, יכירו אז כל באי עולם, את האמת הפשוטה. כי אדון הכל, שהיה מאז ומעולם, הוא הווה עכשיו, והוא יהיה לנצח. והוא אחד, ואין יחידות כמותו בעולם כלל, והוא שליט בשבעה רקיעים ובארץ, ובארבע רוחות השמים. יסוד האמונה, האמת הפשוטה, קבלת עול מלכות שמים.