מצפה ומייחלת ונרעדת מאימה לראות אותך עוד פעם אחרי חצי שנה, האם קולך עוד עדין כשהיה? ועיניך- עוד רכות הן? ואני- העודני בליבך?! לא אדע...