נטלתי מכחול, עצמתי עיניי אפשרתי לתחושות להוביל, באקראי ערבבתי צבעים וציירתי קו על הבד. טבלתי אצבעותיי בצבעים גועשים הנחתי רגשותיי על גופך צבעתי בך חוף ומעוף ציפורים למרגוע טבלתי בך. התמזגו הצבעים בלהט התשוקה אודם כיסה פנינו הצבעים רועשים, רגשות פועמים החל הציור של שנינו . חתמתי בשמי על לוח ליבך