"ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג, אמרה מידת הדין... חזקיהו, שעשית לו כל הניסים ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח?!".. <סנהדרין צ"ד, א'>      -------------------------------------------------- באור דמדומים הנשמות משתקפות זו בזו דרך העיניים. והן לא משתנות אף פעם. ומתוכן, הלילה געש הים והקציף דמעות מלוחות והרטיב ייבושת שפתיים והלמות הלב. ואל החוף נפלט הכוח להתנער מכובד החול ולהרגיש איך רוח חדשה מנשבת מן הים. ולעמוד שם על שפת-- ולהלל ; חטאיי טובעים בים ואני אומרת שירה.