בפרשת השבוע בקשר ל"מן" הופיעה מצוות שבת
ובפרשה הקודמת הופיעה מצוות התפילין
והנה המקשרת ביניהם כביכול כאן, היא יציאת מצרים בכללותה
וכך לכל אלה הכורכים מדי יום ביומו על ידם הכהה
את התפילין של יד, שמא ראוי שיקראו את הדברים הבאים
תחילה סדרה של שאלות מגמתיות:

למה קוראים ליד ימין - ימין
ולמה קוראים ליד שמאל - שמאל
למה נכרכים תפילין של יד דווקא על היד הקהה - יד משאל
מדוע על קיבורת השרירים מקבילה ללב - מצויים הפרשיות
מדוע על האמה כורכים שבעה כריכות של רצועה
מדוע על גב כף היד כורכים את האות - ש'
ועל האצבע הדומננטית כורכים את האותיות :"די"
אם כן בקליפת אגוז :
יש הבדל בין שני הידיים
היד המרכזית החזקה יד ימין כוחה הפיזי והרוחני הסמוי
הוא משוכלל יותר - הוא מה' מכח השגחתי צמוד יותר
לכן קרויה היא יה -מין.
שכוחה כאמור מה' בשם הוויה דווקא
שנאמר גם :"ימין ה' נאדרי בכח" ["נאדרי" מתייחס גם למדבר: שימין ה' היא ה"טוענת" ומזינה ימין כל אדם]
היד החלשה היא היא היד הבעייתית : של "שמאל" כביכול [חשופה למרעין בישין]
מהותה חלשה גם כביכול בהשגחה אלוקית לכן קרויה "שמאל"
לאמור : שכוחהאינו כימין מכח שם הוויה אלא אך מ" אל" : ש - מאל
לכן נבחרה יד זו לתפילין ליד שיעשה בה "ככה" [ידכה]
יד שהיא גם קרובה ללב
על כן ביד זו קושרים אנו את הפרשיות בסדר מצאד מיוחד ובעל משמעות מיוחדת
על קיבורת הזרוע לסמל שכל כוח השרירים שבה חייבים להיות מונחים על יד הלב
שלעולם לא יהייה גם הלב כבד כלב פרעה
ועל מנת לזכור תמיד את יציאת מצרים
וכך ממשיכים אנו ועל האמה מלפפים וכורכים שבעה כריכות מעגליות
לסמל את שבעת ימי הבראשית
וכך ממשיכים לייחד מתוך כל אותם ימים דווקא את היום השביעי
את יום השבת בכך שאנו כורכים על גב כף היד
את האות "ש"
המסמלת כאמור את היום המיוחד את יום השבת .
וכך ממשיכים אנו לסמל את התוכן העיקרי של יום השבת.
לכרוך על האצבע הדומיננטית המייצגת את כל שאר האצבעות
כריכות מעגליות המסמנות את האותיות :"די"
כאילו לקשור את כל האצבעות בהוראת
די !
שלא לעשות חלילה מלאכה ביום השבת
הנה כי כן ,דווקא היד החלשה שנקראת "שמאל" שכל כוחה לכתחילה בעייתי או נטראלי
כעין טבעי מששת ימי הבראשית
מהאל של בראשית
כאמור בניגוד ליד ימין
היא שנבחרה לכל האופרציה המיוחדת המגולמת במצוות התפילין
לכרוך עליה על יד שמאל דווקא
שתי אושיות יסוד בדתינו :
יצאת מצרים - ושבת
והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב של קורת רוח ו/או יישוב הדעת
אנא חמישה לצדקה כי ממנה תוצאות חיים של גאולה
והאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם