פרשת בהעלותך- המנורה כסמל החינוך 

הפרשה פותחת בנושא: המנורה- "וידבר ה' אל משה לאמור דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"

השאלה הנשאלת כאן היא: מדוע נאמר:"בהעלותך את הנרות ולא נאמר:"בהדליקך את הנרות"?

בנושא זה ישנם הרבה פירושים, ישנו פירוש האומר:  שהכהן יעסוק בהדלקת הנרות עד שיהיה להם הכוח לדלוק בכוחות עצמם:"שתהא שלהבת עולה מאליה" - כלומר שהאש תמשוך את כוחה מהשמן.

ישנה תשובה נוספת, לפיה שלושה כלי הקודש העומדים בהיכל:  המנורה, מזבח הקטורת ושולחן לחם הפנים- מסמלים את שלושת היסודות  שהעולם נשען עליהם: "על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים" [מסכת אבות, א, ב]

המנורה רומזת על התורה שהיא סמל החכמה שהרי המנורה הייתה תמיד בצד הדרומי במקדש  ועל זה נאמר:"הרוצה להחכים- ידרים"

מזבח הקטורת מרמז על – העבודה = עבודת ה' בימנו- הכוונה לתפילה, בזמן המקדש הכוונה-

גם להקרבת קורבנות, על כך אומר דוד המלך בספר תהילים:"תיכון תפילתי קטורת לפניך" [ תהילים קמ"א, ב]

שלחן לחם הפנים- מסמל את מצוות גמילות חסדים- במקרה זה הכוונה  למצוות הכנסת אורחים.

השורש לשלושה יסודות אלה שהעולם עומד עליהם- נמצא בארון הברית שמקומו בקודש הקודשים- שהרי ארון הברית מסמל את האמונה והאמונה מאחדת בתוכה את שלושת היסודות הנ"ל.

המנורה מהווה סמל לחינוך- תהליך ההוראה של המורה אל התלמיד: התורה מדריכה כיצד להדליק את המנורה שתידלק אחר כך מאליה- הנמשל לכך- כיצד ידליק המורה את הנר- שהוא התלמיד באופן שהתלמיד במשך הזמן יהיה ללומד עצמאי ואף יוכל בעצמו לתת חידושי תורה ולא רק יסתפק בזכירת הפירושים או החומר הנלמד מהמורה,

המורה ייתן לו את הכלים ואת הדרכים השונות וסברות שונות של חכמים וכך יהיה בידי התלמיד כלים ללמוד עצמאי ועל ידי כך נוצר מצב שהתלמיד בעתיד ייהפך גם כן למורה ויהיה אדם עצמאי- המצב צריך להגיע ל:"ישמע חכם ויוסף לקח" [משלי ט,ט]

גם שהמורה כבר אינו ליד תלמידו הרי האש שסיפק לו , היינו הכלים שסיפק לו- באמצעותם ימשיך התלמיד בכוחות עצמו, בסייעתא דשמיא ,גם  ללמד אחרים, כמו שאנו אומרים יום, יום:"ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד..."