מי שסבור שכשיוסף עלה לגדולה

לא שלח מידגדודים של מרגלים לארץ כנען לעדכן אותו עד לפרטי פרטים
במה שמתרחשבמשפחתו
טועה ולדעתיבגדול
יוסף היהמעודכן ועד לפרטי פרטים
ידו הייתהתמיד על הדופק
הוא לא חדלמלחפש דרכים להתוודע
אך ידע כי אםלפתע יופיע כמשנה למלך מצרים
אין סיכוילהתפייסות היסטורית עם אחיו
לא בעליוניםולא בתחתונים
לכן במלאכתמחשבת המתין לתקופת הרעב
תוך שבנהמודל מושלם המשחזר הרמטית אבל ממש הרמטית
את כל שלביההתעללות שהתעללו בו אחיו
וכך להעבירםאט אט במסכת של חניכה בחפיפה מלאה
לכל אותםמעידות ומכשלות
,להחזירםבתשובה ודווקא מאותם מקומות
ולו גם עלמנת להגיע לכלל שלמות במירוק חטאם
כך או כך
לדעתיהקונסטרוקציה שבמאמר זה ניתנת בקלות להפרכה
גם מדיוקיהמקרא
לא יעלה עלהדעת שיוסף שגדל על המיתוס של אימו
שאין יותרקשור ממנה לארץ ישראל
ושעל כן זכתהלמה שזכתה
כ"אם הבנים"הקושרת אותם בעבותים לארץ ישראל
כל כך בנקליפנה עורף לארץ בעבור מה
נזיד שלמנעמי ניכר גשמיים
עם כל הכבודאין הדברים מתקבלים על הדעת
ואף אמרנו כיניתו לדעתי להפריכם מדיוקי הכתוב

 

 

רק עתה שמתי לב לאתגר שהוצב לפתחי ושעת דימדומים זו של שבת אינה מאפשרתהתייחסות מפורטת
ובכל זאתמשהו
חשבת פעםמדוע האשים יוסף את אחיו בריגול אלא שכפי שאמרנו ביקש לגבות מהם מידה כנגד מידה
אתםאילצתם אותי להתרחק מאבי ולהעזר אך במרגלים ואני במסגרת סדרת החינוך שאעביר אותכםאתחיל מענין אחרון זה שגם אתם תואשמו ככאלה ותתמודדו מול אביכם בהאשמה שכזו.
ולעניןרחל
מי שחושבשרחל סתם כך נבחרה כאם הבנים להיות חרדה דווקא לשובם לארץ ישראל כי אז ממעיט מאדביחודה ובסגולותיה של ההשגחהץ רחל הייתה כל כולה ארץ ישראל עוד כיעקב היה בביתאביה לא סתם שכשיעקב אומר לנשותיו כי עליו לשוב לארץ כנען רחל היא היא המשיבה בכןרבתי שנאמר : "ותען רחל"
אםיסתייע בלי נדר אשוב לבסס את העובדה כי יוסף היה בסוד הענינים לכל אורך הדרךוהתקופה וכי היסוד של "המליץ בתוכם" לא היה רק במצרים אלאט מוסד כמעטקבוע עוד מכנען
תודה עלההתייחסות ועל השאלה שאפשרה אולי עוד צעד נוסף של בירור

 

 

שבוע טוב ןחג אורים שמח
אנימתקשה מאיפה בדיוק להתחיל
בכל זאתנתחיל מההגיון.
ישנםענינים בתורה ששורת ההגיון מחייבת אותם
ועל כןאין התורה טורחת לפרטם לפרטיהם היא יוצאת מההנחה כי נפעיל את ההגיון
זה הואבדיוק אחד מהענינים הללו.
ראו נאבבקשה
אנו לאמטיבים כלל לשחזר את הלכי הנפש שעברו על יוסף
ועל כןאנו מפספסים כפי העולה ממאמר זה
שאנונתפשים לשגגות וטעויותבנוגע למגמות שהוליכו אותו ראשית כאחרית.
יוסף כבןשבע עשרה שעדיין החום העיקרי בחייו היה אהבת אב ואהבתו שלו העזה לאחיו הצעירבנימין
ראה הואעצמו לא פחות כתחילף לאמא רחל בעבור בנימין
וכשהואנעקר כפי שנעקר
לילה אחדלא עבר עליו בלי חלומות מסוייטם על אביו ובעיקר על בנימין
אשרבתחושותיו נותר נטוש לכאורה מאחור
שהריהאבא וודאי מרוסק נפשית והאחים השיגו מבוקשם להזיז סופית מהדרך
את בנההגדול והמבטיח של רחל
לילה אחדלא עבר על יוסף בלי בכי ובתפילות
עד כינוכחים אנו כי הקב"ה מלווה אותו מהתחלה בכל צעד ושעל בהשגחה צמודה ממש
ומצליחאת דרכו. ויוסף מבין זאת שיד ההשגחה ערה למצוקותיו
והואמתנהג בהתאם
עד כיאומר הוא בהמשך לפרעה בלעדיי האלוהים יענה את שלום פרעה. שהוא מושל בכלמצרים ושולט גם על ארצות הפריפריה מסביבה
כולל ארץכנען
מיד עםעלייתו לגדולה אבל ממש מיד, לא ינצל את העוצמה והמשאבים הבלתי נידלים שבידיו
לברר מידוקודם לכל דבר אחר
מה עולהבגורל משפחתו אביו ובעיקר בנימין
לדעתי לאהגיוני היה להניח את ההפך
אבל אומרלכם יותר מזה
כלההגיגים דלעיל גם נרמזים בתורה.
רמזשאליו נגיע בהמשך רמז שאולי ישכנע מי מכם כי כל אותה אנרגיה עצומה של געגועיםוחרדה לגורל אחיו הריצה מיד אותו עצמו לארץ כנען
לפחותבפעם הראשונה להווכח במו עיניו שאביו ובנימין בסדר יחסי.
אבל ניגשלמה שמתבקש: הוכחות
ואניקורא להם דיוקי מקרא.
ראו יוסףדאג בתחכום רב שיהיה לו מרגל קבוע וצמוד למשפחת יעקב ואשר ליווה אותם את בניהמשפחה כחבר ןמכר לכל אורך הדרך
כוללהירידות למצרים
והדברנלמד לדעתי מהמקרא מהפסוק הבא :
"והם לא ידעו כי שומע יוסף כיהמליץ בינותם"
הנה כיכן במין אתנחתא ,האחים מדברים בינהם ומכים על חטא
ואותואחד המכונה לא בכדי "מליץ" בינותם
והם לאחוששים לדבר חופשי
והם גםלא יודעים כי המליץ מעביר הכל ליוסף והוא יוסף שומע הכל
אם כן הםבמצרים בסיטואציה קשה ביותר
וישלכאורה גורם זר בינותם המכונה המליץ
והם לאחוששים ממנו. לדבר והכל
מכאןאחיי אהוביי
כי אותוהאחד המכונה מליץ היה מוכר להם והוא שגם בא איתם מכנען
ולא בכדימכונה הוא "מליץ", שהוא הוא היה הגורם המייעץ, המלווה והממליץ למשפחהלגבי כל הצעדים הרלוונתיים
היה הואאם כן "מרגל" שנשכר על ידי יוסף ששנים ליווה אותם בכנען כמכר המשפחה
ותמיכתושל יוסף גם באמצעים אפשרה לו לרכוש מעמדו כאמור – "כמליץ" כאדם אמידנשוא פנים הנוטה חסד למשפחה.
אגב הואשגם שכנע את יעקב בפעם הראשונה ללחוץ על בניו להסכים לרדת למצרים
שהרי הםפחדו ….[יעקב מטיח בפניהם : "מדוע תתיראו"]
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

 

 

 

 

אל תדמו בנפשכם לחשוב שהמליץ היה סתם שטינקר מצרי ממצרים, שנדבק אליהם אדהוק
חשדנותםופחדיהם היו כה רבים שאין כל סיכוי שהיו פותחים פה בפני זר מקומי
מה עודשהטיחו בפניהם כבר על ההתחלה שהם מרגלים
אם כןהנה הוכחה לכך שליוסף היה מרגל בשם מעודן כ"מליץ"
והוא היהבתפקיד לא רק במצרים אלא גם בכנען
רמזנו כיהמליץ מאוחרי הקלעים שם בכנען משכנע את יעקב לשלוח בניו למצרים לשבור רעבון משפחתושנאמר "וירא יעקב" מה ראה ראה מה שהמליץ הביא לו לראות ממצרים.
המליץמופיע שוב בכנען דווקא בשיא הדרמה
עת יהודהמנסה את מזלו לשכנע את יעקב כי חייבים הם לרדת שוב למצריים
והפעם עםבנימין
וכיצדעושה זאת לבסוף יהודה
ניחשתם :באמצעות ה"מליץ"
כשאמר"העד העיד בנו האיש לאמור לא תראו פניי בלתי אחיכם אתכם"
יכליהודה לומר אך "העיד בנו האיש"
אבלבכוונה הקדים "עד" אנושי : הוא המליץ
שאמרליעקב הנה לפניו לפני המליץ העיד בנו האיש לא לרדת בלתי עם האח בנימין.
אבלרמזתי שדעתי היא כי יוסף לא התאפק וכבר מיד עם עלותו לגדולה
יזם ותכן"ביקור דיפלומטי בכנען במסווה של סיור דיפלומטי או סיור עבודה
והכללהציץ מקרוב במה שקורה למשפחתו .
מאיין אםכן לומדים זאת
שובמדיוק מקראי בעיניי חשוב מאד לעינינו
משיוסףעולה לגדולה מקבל סמכויות של מלך כולל טבעת המלך ואף פרעה מכתיר אותו בשם רשמי"צופנת פענח" נאמר במקרא משפט מוזר לכאורה :
"ויצא יעקב על ארץ מצרים"
מה פשריצאה מידית זו ולמה הביטוי "על ארץ מצרים" יוצאים "אל"
שמאתאמרו יצא לסיור ראשוני של בעל תפקיד במצרים עצמה.
לא רקשלשון המילים לעיל כאמור אינם אמורים לבטא זאת
אלאבהמשך נאמרה עובדה זו במפורש ובנפרד לאמור:
"ויעבור בכל ארץ מצרים".
משמעהביטוי הקודם ויצא בא לרבות דבר מה נוסף
ועתהחברו את שני הפעלים ודומה שהתמונה תתבהר מאליה:
הוא עברבכל ארץ מצרים בדרכו ליציאה ממנה לפרובינציה של מצרים – ארץ כנען .
והנה לכםהוכחה לכאורה שיוסף לא התאפק מיד כשעלה לגדולה,

 

תכנן בתחבולה סיורים פנים ארציים וחוץ ארציים כאמור בעיקר לכנען
זו הסיבהשמוצאים אנו את הפועל יצא והמילה "על" מצרים
כלומריציאה כאמור חוץ למצרים
איננייודע אם שכנעתי בכך שיוסף נעזר בגדודי מרגלים
אבל אנימשוכנע לאור האמור שכאמור אף ביכר בכנען
תחת השםהמלכותי "צופנת פענח
ואף יכולשראה במו עיניו את אביו אחיו ובנימין
והםכמובן לא העלו על דל דמיונם כי המשנה למלך המצרי הוא אחיהם יוסף
אםשכנעתי ואם לאו, אנא חמישה לצדקה כי היא פרי עמלי בכל אלה

 

 

לצפנת פענח
תודה עלההתייחסות
דעתי היאוהיא ברורה
ואניחוזר עליה ביתר שאת
בהשלמהשל אלמנטים נרטיביים שבסיפורי המקרא לא רק שרצוי להפעיל הגיון אלא חובה
וכשאנינתבע לאסמכתאות על פרשנותי
אין יותרלגטימי מלהפעיל גם כלי זה לשכנוע ואכן פתחתי בו לא כנימוק בלעדי
לא הבנתיכיצד העובדה שיש פרשנות שהמליץ הוא מתורגמן שלדעתי האישית שגוייה
משנה אתההיסק שהסקתי לענין זה מהכתוב
העבדההברורה היא שהם לא ידעו כי יוסף שומע ושדבריהם מועברים אליו באמצעות המליץ
ולבסוףהטענה כי אם יוסף היה רואה את סבל אביו היה לכאורה "מקצר טווחים,"ומתוודע מיד לדעתי כל כך מופרכת שהיא סותרת את כל נשמת אפו של כל הנרטיב
כי בהיותששבטי – קה הם סמלים לאומיים
פרשתיוסף איננה יכולה להימחל אלא בתהליך איטי חוזר של כל השלבים
מה עודשנגזר מראש בדעת עליון כי על חטא שכזה תחול הגזירה של גלות מצרים.
בכלל אםיוסף היה מתוודע כמלך ביוזמתו פיוס אמיתי לא היה צומח מכך
ההפך היההדבר מעורר אנטיגוניזם מצד האחים
שהנה הואבא ומתכוון להשלים במעשה כ"מלך" את חלומותיו
חבל שלאמצאת לנכון להתייחס לרעיונות לגופם

 

בהמשך לתגובתי הקודמת
כלמהלכיו של יוסף היו מסכת סדורה להעביר את אחיו בכל התחנות שהעבירוהו בר
ליתן להםהזדמנות ואופציה לחזור לאותם המקומות ולתקן את אותם העיוותים
תיקוןשיש בו משום מחילה
כמובןשהמרכזית באותן חנות היא הפגנת מסירות הנפש עבור בנימין ודווקא ממלך ישראל יהודהעל כך שלא עשה די בזמנו למסור את נפשו על יוסף
וכך ישנםבין עשר לשלוש עשרה תחנות חופפות שכאלה
וכל כולםחייבים היו להיות דווקא במצרים
שהרי שםבא לידי ביטוי סבלו של יוסף כתוצאה מכל אותם עוולות
יכולשהדברים הבאים יראו לכם דמיון פרוע
אךלתחושתי ולמיטב הבנתי הם אמת לאמיתה.
זוכריםכשהם השליכוהו לבור ישבו הם לאכול
מי מסוגללאכול במצב שכזה לכן היין נכנס לתמונה
והם שתוכהוגן והשתכרו
כדי לתקןענין זה יוסף הכין להם ארוחה אשר בסופה נאמר :
"וישתכרו עימו"
התיקוןהיה שהשכרות באה כתוצאה של "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים יחד".
אבל ישהמשך
שם בכנעןכשהם השתכרו אחד האחים אף השליך את גביעו לבור
והגביעבמסגרת "אמת- תחת" עוול
"אמתחת" הופיע בתיקונו כפישהופיע בתעלול שכפה עליהם יוסף
וכאמוראינני זוכר במדוייק יש בין עשר לשלש עשרה תחנות אשר כאלה
ביניהםכפי שציינתי באחת מתגובותיי שבזה "מרגלים תחת מרגלים"
דבריםאלה בקיצור נמרץ הוספתי
בכדילהסביר מה שכתבתי בתגובתי הקודמת
כי מישסבור שיוסף היה צריך להתוודע לאחיו בכנען
למעשה לאדק נכון בתהליך כאמור
ולדעתימפספס את נשמת אפו של זה הנרטיב