בס"ד

 

  הן לצדק ימלוך מלך

  ולשרים למשפט ישורו

  והיה איש כמחבא רוח

  וסתר זרם כפלגי מים בציון

 כצל סלע כבד בארץ עיפה

  ולא תשעינה עיני רואים

  ואוזני שומעים תקשבנה

  ולבב נמהרים יבין לדעת

  ולשון עלגים תמהר לדבר צחות

  לא יקרא עוד לנבל נדיב

  ולכילי לא יאמר שוע

  כי נבל נבלה  ידבר

  ולבו יעשה און לעשות חנף

  ולדבר אל ה' תועה

  להריק נפש לרעב

 ומשקה צמא יחסיר

 וכלי כליו רעים

  הוא זימות יעץ

 לחבל עניים באמרי שקר

  ובדבר אביון משפט

  ונדיב נדיבות יעץ

 והוא על נדיבות

        יקום

 

 עד יערה עלינו

  רוח ממרום

 והיה מדבר לכרמל

 וכרמל ליער יחשב

 ושכן במדבר משפט

  וצדקה בכרמל תשב

  והיה מעשה הצדקה שלום

 ועבודת הצדקה

  השקט ובטח עד עולם

  וישב עמי בנוה שלום

  ובמשכנות מבטחים

ובמנוחות שאננות

 

 

    פרק לב' - בישעיה