לטף סדין רך
עת בוקר התעוררת
ורד אחד
 מונח
פתק ובו מילים
את שהוחסר
משלים