יצרתיחריץ,

      סדקקטן

      לתתלמילים

      טיפהלחדור

      אתפיהקמוץ

      פתחתימעט

      ושקטצורם

      נפרץבלחישה

      הייתיחייבת,

      חייבתלשבור

   אתמעגלהשתיקה.

      אואניאואתה.