רוח זרה נושבת
חודרת עצי האורן.
מלבנון ושריון
מגיא תהומים
קול מטח
וצווחת אימים.
 
עזוז וצחצחות חרב
מפי אויב ומתנכל
ודבר שחץ מפי מחבל
הזאב הרע קרב
והוא אורב.אורב
 
רק ישמור האל
מאויב ומתנכל
רק ישמור
עד ליום  אור
 
ולעת ערב
ישובו הבנים
כאור המגיח
 מים העננים.