A Gentle harp תרגום לשיר אירי מאת רורי דאל או'קהן משנת 1600: נבלי העדין, עוד פעם אני מקיץ לזכר מתיקות נעימת מיתריך. בדמעות בפרידה אחרונה הופרדנו ובדמעות ניפגש שוב בעת שהשלום ישיר שיר שליו על ארץ וים אמת,גיל ותקווה לימים אחרים כי נוצר הוא לדמעותיך אז מי יוכל לדרוש צלילי עונג נבלי הצנוע, ממיתר כשלך? התהיה כרינת עפרוני בקצב הבוקר או כחולה השר את שירת הברבור? אז איך אוכל, האוהב שבירך לבקש אותך לנשום מיתרי החירות כשזרי הדפנה שאני לך עונד מעורבים בצער, אבק וכבלי עבדות!