מול מדבר
חצי ירח וכלי מיתר
משלימים  זה את זה.
סעודת עניים ערבה
תחת שמי מנגינה

בליל ציה מר
זה כל שנותר.