ושוב אמות הסיפין רועשות

אדם מקיא את שירו

מלפני ולפנים חיל ורעד

ואדם שופך שיחו ושוב שופך

אין שיג- ושיח שיכיל

שיפריד את הסיגים

רק קריאות מקוטעות

אדם מדמם שירו רצוא ושוב

מתייסר בכל פעימה

לב מקיא מתענה מתמלא

עוד שורה מסתגף עוד מילה

מתייסר ולא מתמרק

הקאתי דמי לא הקאתי

אין לדבר סוף