זעקתי אליך מקצה העולם

קראתיך מלב מדבר ישימון

ממקום בו צללים בכחלחל וסגול

.ממקום בו רוחות יצווחו

קראתי לך באלף קולות

ביללת התן בקריאת העורב בהמית הגלים

בצווחות הכאב

ובשקט

 

קראתיך א-לי

קראתיך!

ענני