ריבונו של עולם, לפניך גלוי וידוע כל מה שקשה לי. אם מוצדק, הרי טוב. ואם לאו, לאו.