גם בזמנים של חושך, אני עוד יכול להצביע: זה תרבותי, זו תרבותי.