שפתיו רוחשות תפילה את פניו מכסה הילה תפילתו חוצבת רקיעים מבטו שולח בי ברקים רואני הוא ויודע הכל - מביט במצחי ולא צריך לשאול - על חיים שהלכו ושמחה שאיננה ילדים שבכו ואישה שעודנה מביט בי האיש מלאך אלוקים מברך ברכה חרישית ופניו מרצינים מושיט את ידו - 'עשר פעמים ח"י שקלים'.