את- הקשיחות שבי
שוברת ובונה, דקה. דקה.
ובכל יום חדש, אחרי לכתך

מתמוססת.