בעת שלום, כותבים יחסי יחידחברה, ללא מרפקים. ביד ישרה.