רוח מערבית  תגעש/ שכל אל לב ילחש

בסערת חודש מאי/יכבו ארובות שמיי

ים ינוד אנה / ואני אקרא אנא!

מיטלטלת ספינה / נקראת התחינה

בוקעת הים בכאב / אל לבו  המכזב

 

לסוף ניצב בדד/ בקצה פירמידה לבד

           אובד עצות ונחרד

       אולי זמנית/ אולי לעד