על קורות הרב מסאטמר

מספרים בחצרו

הן הרב "אמריקאנער"

אך ירושלם עירו

 

בניו יורק אל חצרנו

כשיבוא צאן מרעיתו

הם תרומה כספית ירימו

ויבקשו את עצתו

 

אך בציון עיר הקודש

כה שונה הוא הרחוב

כאן מבקשים ממנו כסף

אך עצות יתנו לרוב.