"זכר ונקבה ברא אותם"

וכי למה מכונה הוא מטבע הבריאה כ"זכר" והיא מכונית "נקבה", אלא שהוא מובנה לכתחילה בבסיס תודעתו לזכור שהוא כביכול הראשון  ומימלא מתעוררת בו גאווה של גברויות  והיא מתעוררת בה מנגד, התחושה  שכנגד לנטרל את אותה הגאווה הראשונית  לנקוב ולחרר תדיר בתדמיתו כאמור .

 כאילו גם לנקום את נקמת חסרונה בעצם נקבותה .

והנה תשתית בריאתית ראשונית זו אם נותרת היא אך לעצמה הרסנית היא עד מאד .לפיכך ביקש הבורא להוסיף על הבריאה בכלל את העשייה האנושית המשלימה בבחינת הציווי :

"אשר ברא לעשות".

שבני הזוג יהיו תדיר בפעלתנות של עשייה כנגד התופעה הראשונית הנ"ל המצוייה בעצם הגדרתם כאמור..

בעשייה זוגית משותפת לנטרל את כל אותם רעלים תודעתיים שהתוית הראשונית נוטעת בהם ואשר אינה מאפשרת להם להיות בבחינת "בשר אחד"

,שיהיו גם לבשורה אחת