דקדוקי פשט מופלאים.... להרבות צדקה בעם....

ברכת יהודה נאמרת על רקע ברכות אחיו הקודמים
תוך הנגדה של :
"יהודה אתה"
שאתה יהודה היחיד שפעלת לכל אורך הדרך על פי הקוד של שימך:
להודות על האמת והכל בניגוד לאחיך הראשונים
מכאן שיהודה גם הודה על האמת  הנוספת :
מיד לאחר המכירה ,כשראה עד כמה מתאבל אביו ביקש מהאחים לרדת מצרימה ולחפש את יוסף והאחים סרבו
והוא במחאה "ירד" מהם והסתפח לכנענים
עתה אומר יעקב גם בענין זה "יודוך אחיך"
ועל כל אלה ראוי אתה לשניים:
 לעוצמה של נצח :
"ידך בעורף אויבך"
ולמלוכה : "וישתחוו לך בני אביך"
והנותן חמישה לצדקה תבואהו ברכה