לָשֶבֶת כאן

מרחק פֶסַע- אינסוף

ואנו בוני הגשרים, קולעי רשתות שבטווח

ברצותנו ייבנה ברצותנו יחרב

מרחק עדין, טְווי כמיהה וקודש ודקות

ארוכּות. ארוכות

לנפשנו.