בס"ד.

 אין השכינה מגלה פניה בעולם

אלא במקום הנמוך, שבאדם.

כשהאדם, מבטל עצמו

עובר על מידותיו

שומע חרפתו ועלבונו

 ואינו משיב.

אזי נפתח צינור הזיקוקין

של אור האין סוף

וריבון ההעלם וההשתק

 קורא בפני הדם והנאלם

          הנה   אני

               ה'

 

 

 

 משה אהרון