השולחן ערוך אחרי הסעודה

כמו לפני צום

פירות וכלי כסף מפוזרים

וקבצים על גבי קבצים

אומרים לי

שעוד חלק מן החיים

מחכה לי שאקרא לו