אנשים כגרגירי חצץ
היוצאים מתוך כור המחצבה
למען ישמשו מילוי לכביש

זהו כביש בלבנון
המחבר את ציר הרשע
אל גבול צפון

אנשים כגרגירי חצץ
חוצצים בינינו לבינם
זהו
הנשק הסודי שלו
המגן האנושי
של כבוד רב
המרצחים

בעל פני הצדיק

שאת רשעו-
התמים
יצדיק