רוצה לצאת למקום ציה, רוצה ללכת למדבר. רוצה לקבל מתנה, רוצה (לא) לדעת דבר. כמה לחול, כמה לרוח; כמה לעץ ורוצה לנוח. כמה לגבע, לעין ולסוף; כמה לטבע, שואף לאין סוף. הגמיעני מכדך יהמיון גלי, הרווה צמאוני א-ל ח''י.