?מה אפשר להציל בחמישה רגעים

מולך תרגילי החיים...  ארבעה רגעים

וראשך כבר דואב,   שלושה

יודע ,  מה שלא הצלתה בעמל

לא יינצל

ואתה   האחד 

תובס אל כתלי הספרים