אבותינו שוכני מכפלה

נא הזעיקו בקול על בניכם

והילילו רינה ותפילה

בעבור מחלים את פניכם

 

אברהם   הן אתה ילדתנו

ואותנו עקדת לא פַצת

ועתה לעומך אתאנו

מאימת ישמעאל בו חפצת

 

ויצחק   אך עלינו הורגת

מלאכים כאביך ארחת

אך קבלת גביע הורקת

מעשיו בכורך שברכת

 

יעקב   זה אנחנו טורפנו

עוד חיים אנו אך בדמינו

אז הכר נא ראשינו עוּרפנו

והקשיבה  אבינו-קודמינו

 

אך תבכו נא לאדון שוכן שחק

כרחל מבכה בבית לחם

ואולי חטאינו ימחק

וישלח לנו מנחם