טל ילדות זכור מרחם    הט לברית איתן בין בתר

השמיענו פדות ונחם      דשאינו הרוו במטר

לחטאת המציאה פטר    דוד ילין לי בין שדי

את, הדר עליון בסתר    מתלונן בצל, שדי

אין כמוך, הן, בוותר      חטאים דרכם יישירו

שרפים יקשורו כתר      וירונו גם ישירו