בית קברות נחשב
מקום קדוש
בעיני אנשים חיים.
מקום קדוש הוא
מקום בו חיים אנשים.
אנשים נהרגים על
קדושת אמונתם.
ואחרי מותם
קדושים אמור.
מחללי מצבות פוגעים
בקדושת המתים.
אנשי מלחמה פוגעים
בקדושת החיים.

לכל יהודי מוסר
או מוסר נפשו
על קדושת הארץ
מובטחים
שש אמות וזרת
מאדמת ארץ ישראל.