בכפר הגלובלי הקטן שלנו

בליל סתיו אפור

יושבות על אותה המרפסת כל המכנות המשותפות

 ובוכות

דמעותיהן נוטפות לאדמה הצמאה

ומתאחדות לנחלים קטנים

אלה מוצאים דרכם לאפיקים סדוקים

ומשם זורמות הדמעות לים

ובתוכו הן שוות.