קום לך-לך אליך

ואמור לגופך

ולנפשך אשר בקרבך

כי הנה בא יום נקם ושילם

 מות תמות בחייך

ויאבדו עצמך ובשרך

מן הארץ עד עולם.