א ם ר ק נ ד ע ל ש י ם ל ז ה מ ס גר ת ה כ ל א ז יר א ה בכ ל ל א ח ר ת