אוי הבושה , החשש

על אותה שליחות כוזבת

קולי פתאום נחרש

עת חרדתי אותי סובבת

האם לזאת יחלתי?

לאותם המכסים

את נפשי ניחמתי

כיסיתיה באלפי תכסיסים

אך מאותו החשך יתגלה האור

ממעמקי מצולות יבוא קול הדרור

ואביט למעלה אל בוראי

ומתוך תפילתי תעלה יראתי