שמחתי בך נתונה

כי ערבת עליי את יומי

בשמוע קולך המתעלז

גם צרות לא ידכאוני

נפשי עליך תרנן

כי נתעלצו מעשיך

תמלא בם אהבתך

וישמחו בך