מאמין משקיע פוגע נוגע ... בי

 רוצה חוזה בודק אוהב... אותי

אלוקים!