הבלדה לההוא גברא

(או: בלדה לחושש)


גברא גברא ממשפחת ההוא

אינך סתם איזה מאן-דהו

בשמע עלילותיך הורמו הגבות

איך על כל צעד ושעל עוררת ספקות

 

משפחת ההוא, משפחה לתפארת

לדורות די קדומים מגיעה השושלת

למדנים וחוקרים ללא פשרה,

תחת שיח ופלפול יפעלו במהרה

 

למשל, המקושש, אביך הקדמון,

כשהלכות שבת עוד היו בארון

הסתפק לו בדין מעמר או קוצר

ומיד לבדיקה מעשית התעורר

 

כן, מתודה אמפירית, זו השיטה!

כמו פנחס, בן דודך, שראה הלכה

בנות צלפחד, בתורן הסתבכו קצת דינית

אצלכם זה תמיד בגישה מעשית

 

קצת תאוריה ופלפול-סרק זה לא מזיק

היה חוסך לשבטך צער עתיק!

כמה עבירות, ברכות-שוא וגם כן עלבון

נגרמו בעקבות מנהג לא נכון!

 

 

למשל, קח קידושין, תדפדף פה ושם

תראה מה עשית! זה לא קצת מוגזם?

למה לך לקדש בשיראי?

מה אין כסף? תכשיט? או כרטיס אשראי?

 

כן, חופה מיוחדת זה מרגש ונוגע

די בתפילה, דבר תורה או אפילו פואמה!

אבל 'זבדא דאורדי' ?! מה זה 'אבנא דכוחלא'?!

מה שושיטא דאסא? ועוד דווקא בשוקא[1]!

 

תאמין לי יא גבר, זה דווקא פשוט

אפילו שכבר לא מקדשים בנבוט...

 

בו נבחן, לדוגמא, קצת דיני ממונות:

למה נדל"ן לך עושה צרות?

אז מכרת כי רצית את ארץ הצבי

אבל דברים שבלב לא אמרת, מה אני נביא[2]?

 

ובאותו עניין – על ייאוש בעלים

זה מסוג הדברים שבודקים בספרים

לא צריך לגנוב, לברוח, ועם זה לקדש

בשביל לראות שלהלכה איננו מתייאש[3]

 

אתה ממש אדם חסר התחשבות!

מה אשמים היתומים בסברתך הטעות?

על תבנה על קילקלתם, גם לא אפנדא

את ר' נחמן שאל קודם, תחשוב קצת הלאה[4]!

 

או בדיני נזיקין, זה ממש לא נעים

אתה חושב שזה ניסוי בבעלי חיים?

תקעת לחברך! איך אתה מעיז -

ללכת לברר שווי הסלע ב N.I.S?[5]

 

למה קצת לו ת'קשבא[6]?

את כספו למה בטשתה[7]?

מחבריה גזלת עוד פנדא תורים[8]

איך בסוף ישארו לך חברים?

 

תגיד יא גנוב, איך מכל האנשים –

דווקא אותך אנסו העובדי-כוכבים?

ואם כבר קרה, ועל חמרא חוויתה

מה לך מסתבך דווקא עם ר' חסדא![9]

 

 

את עלילותיך במסכת בבא מציעא

קשה לפרט, אבל כדאי שתרגיע!

ל"ז פעמים  זה כבר מביך ביותר

אני במקומך הייתי מסתתר

 

רק למה, אמור נא, גברא יקר,

מה אשמה זו הסבתא בקבר הקר?[10]

על כיבוד הורים, הדר זקנים, לא שמעת?

אותך מעניין רק האקשן שיצרת!

 

ולא רק במנוחה זצ"ל אתה מתעלל

גם בי הלומד שבסוגיה מפלפל!

לא יכולת לסדר פשט ישר וחלק?

קושיות במקום, וסברות תופסות חזק?

 

לסיום, תדע לך גברא ידידי

אני על שכמותך כבר שמתי את עיני

סוגיות כמו שלך זקוקות לטיפול מיוחד

אני מקווה רק לא להתייחס אליך למטרד...[1]  קידושין יא, א- יב, ב: ההוא גברא דאקדיש בשושיטא דאסא בשוקא; ההוא גברא דאקדיש בזבדא דהורדי; ההוא גברא דאקדיש באבנא דכוחלא.

[2]  קידושין מט, ב: ההוא גברא דזבין לנכסיה אדעתא למיסק לארץ ישראל, ובעידנא דזבין לא אמר ולא מידי; אמר רבא: הוי דברים שבלב, ודברים שבלב אינם דברים

 

[3] קידושין נב, ב: ההיא איתתא דהוה קא משיא כרעא במשיכלא דמיא, אתא ההוא גברא חטף זוזי מחבריה ושדא לה, אמר לה מיקדשת לי; אתא ההוא גברא לקמיה דרבא, אמר: לית דחש להא דר' שמעון, דאמר: סתם גזילה יאוש בעלים הוי

[4] בבא קמא כא, א: הוא גברא דבנה אפדנא אקילקלתא דיתמי, אגביה רב נחמן לאפדניה מיניה.

[5] בבא קמא לו, ב: ההוא גברא דתקע לחבריה, שלחיה רב טוביה בר מתנה לקמיה דרב יוסף: סלע צורי תנן, או סלע מדינה תנן?

[6]  בבא קמא נח, ב:  ההוא גברא דקץ קשבא מחבריה.

[7]  ב"ק סב, ב: ההוא גברא דבטש בכספתא דחבריה שדא בנהרא.

[8]  ב"ק צו, ב: ההוא גברא דגזל מחריה פנדא דתוריה.

[9] בבא קמא קיז, א: ההוא גברא דאנסוהו עובדי כוכבים, ואחוי אחמרא דרב מרי בריה דרב פנחס בריה דרב חסדא.

 

[10]  ב"ב קכה, ב: דההוא דאמר להו נכסי לסבתא ובתרה לירתאי הויא ליה ברתא דהוה נסיבא שכיבא בחיי בעלה ובחיי סבתא בתר דשכיבא סבתא אתא בעל קא תבע.