העני ממעש יצחק יחזקאל,

נרעש ונפחד, מפחד יושב תהלות ישראל.


לעמוד ולחנן לפניו,

בשליחותם של בניו.

 

אשר שלחוני,

אף כי דל מעש אני.

 

אבקש ממך רחום וחנון,

קשוב נא תחנון.

 

הצלח דרכי בחלותי פניך,

שוועתי תשמע אזנך.

 

אל תפשיע שולחי בחטאותי,

אל תחייבם בעוונותי.

 

בפשעי אל יכלמו,

הסר בושת אשר קדמו.

 

קבל תפילת נער, דמוי בהמה, 

כתפילת זקן, ביצרו רגיל להילחמה.

 

קולי יערב כשירת התמיד,

כי מבני לוי, בחרו שלוחי להעמיד.

 

גער במסיתי לחטוא,

לבל יפילני במבטו.

 

דלוגי בניך קבל,

הס מקטרג המנבל.

 

פשעי ישראל כסה, 

כי חצובים אנו מתחת כסא.

 

עינויים הפוך לשלום,

לעם יקרים כיהלום.

 

 לשחרית:

תקובל תפילת ההלך,

העומד לחנן פני המלך.

 

למוסף:

תקובל תפילת דל,

ושמך הגדול יתגדל.