"ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותפל מעל הגמל...

"ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את ה´...

"ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים

(בראשית, כ"ד-כ"ה)

א.    רציתי עוד לומר ש

משהו קורה.

ירושלים של יום ושל לילה

מתרוצצת בקרבִי אהבה ויראה

לדרוש את ה´

או לפשטו בהיותו קרוב

 

ב.     גם אני בת-בת-בתואל

אני הרה בכל יום את

משׁוּבת השדה וקֶבע האוהלים

לצַחֵק, אישי

כי אוכל להכיל שניהם

 

ג.   לו נשאלתי

הייתי נופלת קודם

מעל הגמל

ורק אז נושאת עיניי להביט